Tickets_LP
לרכישת כרטיסיםהתקשרו אלינו לחצו לניווט

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 1. כללי

חברת עיר השעשועים בע"מ ("החברה") מפעילה את אתרי האינטרנט של לונה פארק (www.lunapark.co.il), סופרלנד (www.superland.co.il) ומימדיון (www.meymadion.co.il)  (יחד או לחוד "האתר").

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. מטרת מסמך זה לפרט את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, ובכלל זה לפרט מהו המידע שנאסף אודות המשתמשים באתר ומה השימוש שיעשה במידע.

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר. הנך מתבקש לקרוא את מדיניות הפרטיות ותקנון האתר בקפידה, שכן השימוש באתר ובכלל זה בתכנים ובשירותים הכלולים בו, מעידים על הסכמתך לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך חלה באופן זהה על שני המינים.

 1. מידע הנאסף בעת השימוש באתר

בעת השימוש באתר, נאסף מידע מסוגים שונים לגבי המשתמשים באתר:

 • מידע טכני שנשלח אוטומטית מהדפדפן שבו אתה עושה שימוש לשרת האתר כגון מידע אודות סוג מכשיר הקצה, מערכת ההפעלה ו/או הדפדפן שממנו מתבצע השימוש באתר. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.
 • מידע אישי שנמסר ביוזמתך בעת רישום למועדון הלקוחות של החברה, בעת רכישת כרטיסים או בעת פניה לחברה באמצעות טופס "צור קשר" מקוון ("מידע אישי"). מידע אישי זה עשוי לכלול את הפרטים הבאים (לפי הצורך ונסיבות העניין): שמך הפרטי, שם משפחתך, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תאריך לידה שלך ושל בני משפחתך, פרטי כרטיס אשראי (לרבות תעודת זהות של בעל הכרטיס), תוכן פנייתך (במקרה של פניה באמצעות טופס "צור קשר" מקוון). מידע זה עשוי לזהות אותך באופן אישי.

יובהר כי אינך חייב על-פי חוק למסור מידע אישי, ומסירתו תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי. יחד עם זאת, מסירת פרטים שגויים, או הימנעות ממסירת מלוא הפרטים הנדרשים בשדות שמסומנים כשדות שחובה למלא, תביא לכך שלא נוכל לספק לך את השירות שבגינו התבקשו הפרטים.

עוד יובהר, כי במסירת מידע אישי הנוגע לצד שלישי, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע ולשימוש בו בהתאם למדיניות פרטיות זו.

 • מידע שנאסף אוטומטית על ידי קבצי Cookies - כמפורט בסעיף ‎6 להלן. מידע זה כשלעצמו אינו מזהה אותך באופן אישי. ואולם, מידע שנאסף על ידי קבצי Cookies שמקורם בצדדים שלישיים המספקים שירותים לחברה עשוי לאפשר לאותם צדדים שלישיים לזהות באמצעות המידע חשבונות אישיים המנוהלים אצלם.
 1. שימוש במידע

בפרטים ובמידע אישי שתמסור ובפרטים שיאספו על ידי החברה במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות, תקנון האתר ו/או על פי הוראות כל דין כפי שיעודכנו מעת לעת, ובכלל זה למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • כדי להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • כדי לנתח מידע ולמסור מידע לצדדים שלישיים המספקים שירותים לחברה, לרבות שירותי פרסום, ניתוח סטטיסטי ופילוח של הרגלי גלישה והרגלי רכישה;
 • כדי להפעיל את האתר באופן תקין ולפתח את האתר;
 • כדי לציית לדרישות מכוח הדין ו/או לצווים שיפוטיים, שלטוניים או אחרים וכדי לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר ו/או להגן על זכויותיה המשפטיות של החברה;
 • כדי ליצור אתך קשר לבקשתך, או כאשר החברה סבורה שקיים בכך צורך;
 • כדי לקיים נהלים ומדיניות בעניינים כגון אבטחת מידע, חיובים וגביה, ניהול ספרים, מניעת הונאות ותרמיות, שמירת רשומות ומסמכים;
 • כדי לטפל בבקשות מכוח הדין לעיון במידע ולתיקונו;
 • במידע שייאסף בעת תהליך רכישת כרטיסים יעשה שימוש גם לצורך השלמת תהליך הרכישה ואספקת הכרטיסים;
 • במידע אישי שתמסור בעת תהליך ההרשמה למועדון הלקוחות של החברה יעשה שימוש כדי לשלוח אליך מעת לעת עדכונים והודעות בנוגע לשירותי החברה, לרבות כאלה הכוללות מסרים פרסומיים ושיווקיים. עדכונים והודעות אלה עשויות להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בתקנון האתר. שימוש זה במידע יעשה בכפוף להסכמתך במעמד ההרשמה. בכל עת תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של מועדון הלקוחות בדרך שתצוין בגוף העדכונים וההודעות שישלחו.
 1. שמירת ואבטחת מידע

מידע אישי שתמסור ופרטים שיאספו על ידי החברה במהלך השימוש באתר, ישמרו במאגרי המידע של החברה.

האתר ומאגרי המידע של החברה מאובטחים בסטנדרט המקובל בשוק, והחברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. כך למשל, האתר מאובטח בפרוטוקול SSL, ורכישת כרטיסים נעשית באמצעות תשתית סליקה מאובטחת של חברת פלאקארד, העומדת בתקן אבטחת מידע (PCI-DSS). עם זאת, מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה או לחשיפת המידע השמור אצלה. יובהר כי במקרה של חדירה לשרתי החברה על ידי צד שלישי, לא תעמוד למשתמשים באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה מתחייבת שלא להעביר או לחשוף לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על ידה בעת פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

 • חשיפת או העברת המידע דרושה לצורך מתן שירותים לחברה על ידי צדדים שלישיים כגון שירותי תמיכה באתר ו/או במערכות מידע, שירותי אחסון מידע, ניהול מערכת דיוור ישיר, ניהול מערך מכירת כרטיסים, שירותי סליקה וכדומה;
 • חשיפת או העברת המידע דרושה לצורך ציות לדרישות מכוח הדין, לקיום צו שיפוטיים, שלטוניים או אחרים ו/או לצורך סיוע לרשויות מוסמכות;
 • חשיפת או העברת המידע דרושה לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר ו/או להגנה על זכויותיה המשפטיות של החברה;
 • חשיפת או העברת המידע דרושה בשל העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או מיזוג ו/או ארגון מחדש של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים;
 • חשיפת או העברת המידע נדרשת בשל חשד שביצעת באמצעות האתר או בקשר אתו פעולות בניגוד לדין ו/או פעולות שיש בהן לפגוע בצדדים שלישיים;
 • חשיפת או העברת המידע נדרשת לצורך מניעת או צמצום פגיעה בך, בחברה, במשתמשים אחרים באתר ו/או בצדדים שלישיים.

יובהר כי בעת מסירת מידע לצדדים שלישיים במקרים המפורטים לעיל, המידע עשוי להישמר בשרתים ו/או במאגרי מידע של צדדים שלישיים אלה, לרבות מחוץ לישראל.

 1. שימוש בקבצי Cookies

אתר החברה עושה שימוש בקבצי Cookies, אשר עשויים להישלח למכשיר הקצה שבאמצעותו אתה משתמש באתר ולהישמר עליו במהלך השימוש באתר ובעת הזנת נתונים בטפסים ייעודיים.

קבצי Cookies הם קבצי טקסט שנוצרים על ידי השרת ומועברים דרך הדפדפן אל זיכרון המכשיר שבאמצעותו אתה גולש באתר. חלק מקבצי ה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרים ישמרו בזיכרון המכשיר.

השימוש בקבצי Cookies נועד לאפשר תפעול שוטף ותקין של האתר, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות המשתמשים באתר, לזהות את הגולשים באתר ובכלל זה לאמת את פרטיהם ולהתאים את האתר להעדפותיהם האישיות. כמו כן, נעשה שימוש בקבצי Cookies לצרכי אבטחת המידע באתר.

אם אינך מעוניין בקבצי Cookies באפשרותך להגדיר בדפדפן שלך שלא לאפשר את השימוש בהם. לתשומת לבך כי חסימת השימוש בקבצי Cookies עשוי לשבש את פעילותו התקינה של האתר. כמו כן, באפשרותך למחוק באופן ידני את קבצי ה-Cookies השמורים במחשב שלך. לשם כך, היוועץ בקובץ העזרה של תוכנת הדפדפן שלך.

האתר נעזר בנוסף גם בקבצי Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות לצורך קבלת שירותי ניתוח מידע, פרסום וקידום מקבוצת החברות של Facebook ("Facebook") ומקבוצת החברות שלGoogle  ("Google").  קבצי Cookies אלה עשויים לשמש לזיהוי, איסוף ושמירת מידע אודות מכשיר הקצה ממנו אתה גולש, לרבות כתובת ה-IP  של המכשיר. כמו כן, קבצי Cookies אלה עשויים לרכז מידע אודות הרגלי הגלישה שלך, כגון הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד, על מנת להתאים עבורך תכנים ומודעות בעת השימוש בשירותים של Facebook או Google. השימוש שנעשה על ידיFacebook  ו-Google במידע שנאסף כפוף למדיניות הפרטיות של חברות אלה, ולא למדיניות הפרטיות של החברה. לתשומת לבך שהמידע הנאסף על ידי קבצי Cookies שמקורם בצדדים שלישיים עשוי להישמר בשרתים של חברות אלה, לרבות מחוץ לישראל.

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי Cookies על-ידי Facebook או מי מטעמה, אפשרות הסרתם והגבלת מודעות לחץ כאן.

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי Cookies על-ידי Google, אפשרות הסרתם והגבלת מודעות לחץ כאן.

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי Cookies על-ידי Google Analytics ואפשרות הסרתם לחץ כאן.

 1. קישורים לאתרים חיצוניים

באתר קיימים קישורים למעקב אחר פעילות החברה ברשתות החברתיות ושירותים מקוונים כגון Facebook, Instagram ו-YouTube ("אתרים חיצוניים"). לחיצה על קישורים אלה, תפתח או תעביר את הגולש לעמודי תוכן שהחברה מנהלת באתרים חיצוניים. השימוש באתרים חיצוניים אלה אינו כפוף למדיניות פרטיות זו, אלא למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של האתר החיצוני הרלוונטי, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם פגיעה או נזק בשל שימוש באתרים חיצוניים, לרבות בעניינים הנוגעים לפגיעה בפרטיות.

 1. זכות עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, על ידי בא-כוחו או על ידי אפוטרופוס, במידע הנוגע אליו שמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן או למחוק את המידע. בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981, בעל מאגר מידע שמסרב לבקשה לאפשר עיון במידע, לתקן מידע או למחוק מידע נדרש להודיע על כך למבקש במועד ובדרך שנקבעו בתקנות, והמבקש רשאי להשיג על ההחלטה בדרך הקבועה בתקנות.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים רגולטוריים, שינויים בשירותי ותכני האתר, או על פי שיקול דעתה של החברה. במקרה של שינוי, החברה תעדכן את מסמך מדיניות הפרטיות המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לחזור ולעיין במדיניות הפרטיות בכל שימוש באתר.

 1. סמכות השיפוט והדין החל

על מדיניות פרטיות זו ותנאיה יחול הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו או נוגע לפרטיות המשתמשים באתר הינה של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. יובהר כי הדין וסמכות השיפוט כאמור יחולו גם על משתמשים שאינם תושבי או אזרחי ישראל.

 1. יצירת קשר

פניות להנהלת החברה בכל בקשה, שאלה או תלונה הנוגעות לנושאים המפורטים במדיניות פרטיות זו ניתן לשלוח באמצעות טופס יצירת קשר , בפקס: 03-6431884 או בכתב. כתובתנו: גני התערוכה, שדרות ישראל רוקח, ת.ד. 24048, תל אביב 61240.